Masz pytania? +48 600 950 104 lub +48 662 108 088 Zarejestruj się

"INTERNETEM W SMOG"

KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT - JAK WYKORZYSTAĆ INTERNET DO WALKI ZE SMOGIEM, NISKĄ EMISJĄ W RYBNIKU?

 

 

 

 • Weź udział w konkursie! 
 • Wymyśl i napisz projekt (max jedna strona A4) jak wykorzystać narzędzia i kanały internetowe do skutecznej walki ze smogiem w Rybniku!
 • Wygraj atrakcyjną nagrodę - Tablet SAMSUNG Galaxy Tab E T560!

 

 

 

W jakim terminie należy nadsyłać swoje projeky?

Konkurs trwa od dnia 05.12.2017 do dnia 18.12.2017 r. (prace nadsyłamy do godziny 23:59:59)

 

W jakiej formie powinien być przesłany projekt? 

Forma tekstowa o objętość strony A4 (do 5400 znaków ze spacjami, dla czcionki Arial, wielkość=10) - PLIK PDF.

 

Gdzie przesłać prace konkursowe? 

 • Gotowe projekty powinny być dostarczone do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: internetemwsmog@gmail.com  w formacie PDF.
 • W treści wiadomości e-mail zawierającej projekt w formacie PDF należy podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.
 • Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie Zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Jakie są obowiązkowe elementy, które musi zawierać projekt?

 • nazwa projektu,
 • diagnoza,
 • cel,
 • sposoby realizacji,
 • przewidywane koszty wdrożenia projektu 

 

Kto może brać udział w konkursie? 

 • Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolności do czynności prawnych i zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Partnerów to jest pracownicy Urzędu Miasta w Rybniku i portalu Rybnik.com.pl oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • Pod pojęciem “pracownika” użytym w postanowieniach ustępów powyższych należy rozumieć: zarówno osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy, jak i osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło). 

 

Kto jest organizatorem konkursu? 

 • Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-837), ul. Pańska 96 lok. 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000474028, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7010391922, zwana dalej „Organizatorem”. 
 • Konkurs odbywa się w ramach II etapu projektu realizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej dla Miasta Rybnika „Wdrożenie lokalnych aktywności i projektów dedykowanych poszczególnym grupom docelowym, w oparciu o wyniki badań, analizy i rekomendacje zawarte w dokumencie dotyczącym strategii cyfryzacji” na warunkach określonych w Umowie Nr BI.2151.1.2017 z dnia 26.04.2017.

 

Kto jest Partnerem projektu?

Partnerami Konkursu jest Miasto Rybnik oraz Portal Rybnik.com.pl.

 

Regulamin konkurs w formacie PDF do pobrania tutaj >